МОНГОЛЫН АВТОМАШИН МОТОЦИКЛЫН СПОРТЫН ХОЛБОО

1. Авто спорт
Нэг: Олон улсын хэмжээний мастер цол олгох журам
1.1 МАМСХ-ны зохион явуулдаг 3-аас дээш орон оролцсон олон улсын уралдаануудад тогтмол оролцож: -2 удаа тэргүүн байр -2 удаа дэд байр -3 удаа 3-р байрт шалгарсан, гэхдээ уралдаанд оролцогсдын 50 хувиас доошгүй нь өндөр цолтой тамирчид оролцсон тохиолдолд дээрх заалт биелэсэн тохиолдолд олгоно.
Хоёр:Спортын мастер цол
2.1 Гурав хүртэл орон оролцсон олон улсын чанартай уралдаанд - 1-р байрт 1 удаа - 2-р байрт 1 удаа - 3-р байрт 1 удаа 2.2 Монголын Бүх Ард Түмний их наадам, Улсын аварга шалгаруулах уралдаан болон холбооны цомын уралдаанд 2 удаа түрүүлэх, эсвэл Монголын Автомашин Мотоциклын Спортын Холбоо, БХТН-ийн ТСТ-ийн жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан уралдааны төрлүүдэд жилдээ 5-аас доошгүй удаа оролцож -2 –р байр 2 удаа -3-р байрт 3 удаа Жич: Уралдаанд оролцогчдын 50-аас доошгүй хувь нь спортын цолтон байх, уралдаан бүрт 10-аас доошгүй тамирчин, 8-аас доошгүй баг орсон тохиолдолд дээрх заалт биелэгдсэн гэж үзнэ.
Гурав: Спортын дэд мастер цол
3.1 Гурав хүртэлх орон оролцсон олон улсын уралдаанд 2 удаа медальт байрт шалгарсан. 3.2 МБАТ-ний их наадам, Улсын аварга шалгаруулах уралдаан, 2 орны нөхөрсөг уулзалт уралдаан, холбооны цомын төлөө уралдаануудад оролцож -1удаа түрүүлж, шагнал байрт 2 удаа шалгарсан - 2 удаа 2-р байр, 1 удаа шагналт байр -1 удаа 2-р байр, 2удаа 3-р байр 1удаа шагналт байрт шалгарсан 3.3 МАМСХ –ны салбар зөвлөлийн зохион явуулсан \ аймгийн БХТН-ийн зөвлөлийн \ уралдааны дүн тэмдэглэлийг харгалзан үзэж : Аймгийн аварга шалгаруулах уралдаанд : - 2 удаа түрүүлж, -1 удаа 2-р байр, -1 удаа 3-р байрт шалгарсан тохиолдолд, гэхдээ уралдаанд оролцогчдын тоо 1Е-аас цөөнгүй, нийт оролцогчдын 50-аас доошгүй хувь нь улсын цолтой байх